potřebujete poradit?
Tisk plachet.cz

Všeobecné obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou nedílnou součástí všech obchodních vztahů uzavíraných mezi: Newdrive s.r.o.,
Františka Jansy 526/7, Praha – Dolní Měcholupy, 109 00
IČ: 247 315 95
a
druhými stranami (fyzické či právnické osoby mající způsobilost uzavřít kupní smlouvu či smlouvu o dílo dle právního řádu ČR) (dále jen „objednatel“).

II. CENY VÝROBKŮ A SLUŽEB

 1. Ceny zboží/služeb poskytovaných dodavatelem se řídí aktuálním ceníkem dodavatele, platným v době přijetí objednávky dodavatelem. Tyto ceny jsou uvedeny bez DPH a dopravy, není-li uvedeno jinak.
 2. případě, že se jedná o zboží/služby neuvedené v ceníku, zašle dodavatel cenu zboží/služeb objednateli. Objednatel je povinen cenu schválit anebo zaslat protinávrh. Schválením ceny dodavatelem se cena považuje za smluvenou.
 3. Cena dohodnutá ve smlouvě je pevná a konečná.
 4. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit ceny výrobků/služeb v cenících bez předchozího upozornění.

III. PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY

 1. Dodavatel potvrdí objednateli zpět objednávku zboží/služby, které bylo objednáno v internetovém obchodě. Bezvýhradným přijetím a odsouhlasením objednávky dodavatelem zpět objednateli vzniká kupní smlouva, popř. smlouva o dílo mezi dodavatelem a objednatelem ohledně předmětného zboží či služeb.
 2. Dodavatel si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku dodavatele.
 3. Nemá – li objednatel vlastní grafický návrh a požaduje jeho zhotovení po dodavateli, pak dodavatel zašle návrh ceny za provedení grafických prací. Objednatel je povinen cenu schválit anebo zaslat protinávrh. Schválením ceny dodavatelem se cena považuje za smluvenou.
 4. K uzavření kupní smlouvy, resp. smlouvy o dílo také dojde samotným dodáním zboží, resp. započetím poskytování služby.
 5. Dle rozsahu a náročnosti konkrétní objednávky si dodavatel vyhrazuje právo určit, zda postačí takováto prostá objednávka a její odsouhlasení, anebo zda je na smluvní vztah potřeba uzavřít zvláštní písemnou kupní smlouvu, popř. smlouvu o dílo.

IV. ZRUŠENÍ A ZMĚNA OBJEDNÁVKY

 1. Objednatel je oprávněn zrušit nebo změnit již učiněnou objednávku pouze před zahájením výroby zboží nebo před zahájením poskytování služby, a to neprodleně po té, co se o důvodu pro zrušení či změnu této objednávky dozví. Za zahájení výroby se považuje okamžik, ve kterém dodavatel objedná materiál pro příslušnou objednávku, pokud se materiál neobjednává, pak okamžikem zahájení prací na příslušné objednávce. Po zahájení výroby zboží či po zahájení poskytování služby je objednatel povinen objednané zboží či službu odebrat a uhradit v plné výši tak, jak je objednal původně.

V. KOREKTURY OBJEDNÁVKY A PODKLADY PRO SPECIFIKACI OBJEDNÁVKY

 1. Všechny objednávky zboží, které je vyráběno, nebo služeb, které jsou poskytovány dle nestandardních požadavků objednatele na zpracování grafického návrhu, budou po zpracování grafického návrhu zaslány objednateli zpět k odsouhlasení a provedení korektur tohoto grafického návrhu.
 2. Dodavatel se zavazuje vyrobit zboží, popř. poskytnout službu v souladu s takto odsouhlaseným návrhem a objednatel podpisem nebo emailovým potvrzením korektur přebírá plnou odpovědnost za bezchybnou grafickou podobu, za jazykovou a gramatickou správnost a úplnost. Pokud bude zboží vyrobeno, resp. služba poskytnuta, s vadami, které objednatel odsouhlasil v návrhu, objednatel odpovídá za takto vzniklé vady na zboží, popř. na službě a je povinen zboží uhradit. Případná nová výroba bezchybného zboží, popř. nové poskytnutí služby, je považováno za další novou objednávku.
 3. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost dat, údajů a informací poskytnutých dodavateli, a odpovídá za jakékoli vady, které z tohoto důvodu vzniknou.

VI. PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

 1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně dopravného, nákladů na balení jakož i ev. přirážek a DPH. 2. Zakázku lze uhradit hotově při převzetí, převodem /zálohovou fakturou/ nebo dobírkou. Z uvedených možností zákazník vybere pro něj nejvhodnější možnost v průběhu procesu objednávky.
 2. U objednávek nad 10.000,- Kč bez DPH je požadována záloha před zahájením výroby zboží nebo před zahájením poskytování služby, a to ve výši 50 % výsledné ceny objednávky.
 3. Dodavatel si vyhrazuje právo určit objednávky nad rámec výše vymezených, při jejichž uskutečňování bude požadovat zálohu předem. Do doby, než záloha bude uhrazena dodavateli, nebude započato s výrobou zboží či poskytováním služeb.
 4. Faktura je zároveň považována za záruční list, popř. za dodací list, pokud tyto nejsou ke zboží/službě přiloženy.
 5. Při převzetí zakázky od přepravce, je kupující, povinen provést kontrolu dodaného zboží v momentu jeho doručení nebo bez zbytečného odkladu po jeho doručení. Pokud dodané zboží bude vykazovat vady, musí tuto skutečnost zapsat do přepravního dokladu nebo bez zbytečného odkladu po převzetí zásilky nahlásit dodavateli. V opačném případě nemusí dodavatel na pozdější reklamace bezvadnosti zásilky brát zřetel. Spotřebitel by v případě doručovaného zboží přepravcem měl učinit rovněž kontrolu zásilky a případné vady zásilky uvést do přepravního protokolu či je bez zbytečného odkladu nahlásit dodavateli. Předejde tak možným komplikacím s uplatněním práv plynoucích s odpovědností dodavatele za vady věci při jejím převzetí. Má také právo poškozenou zásilku nepřijmout, což se potvrdí zápisem do přepravního protokolu nebo jiným prokazatelným způsobem. Nicméně pokud spotřebitel neučiní tak, jak je výše uvedeno, nezbavuje ho to práva stav dodané zásilky reklamovat u dodavatele. Při takové reklamaci se bude vycházet zejména z podepsaného přepravního dokladu, ale i dalších relevantních skutečností prokazujících (bez)vadnost vnějšího stavu zásilky. Spotřebitel je těmito obchodními podmínkami a samotným přepravním protokolem informován o tom, že podpisem tohoto protokolu souhlasí s vnějším stavem dodané zásilky, kterým lze presumovat i nepoškození věci samé vzniklé přepravou.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ VZNIKU ŠKODY

 1. Vlastnické právo ke zboží/službě přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí zboží/služby a po zaplacení celé ceny zboží/služby včetně DPH, podle toho, který okamžik nastane později.
 2. Nebezpečí vzniku škody na zboží/službě přechází na objednatele okamžikem předání zboží/služby.

VIII. REKLAMACE

 1. Na spotřební zboží se vztahuje záruka 12 měsíců. Reklamaci uplatní spotřebitel u dodavatele bez zbytečného odkladu po tom, co se projeví či vyskytne vada. O reklamaci rozhodne dodavatel ihned, ve složitých případech do 3 dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba, která je nutná pro odborné posouzení vady. Reklamace včetně odstraněné vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Lhůtu k vyřízení reklamace lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. V případě, že není ve 30ti denní lhůtě, případně dohodnuté prodloužené lhůtě, vada odstraněna, má spotřebitel práva stejná jako v případě neodstranitelné vady. Záruční doba začíná běžet v momentě převzetí věci.

IX. AUTORSKÁ PRÁVA

 1. Koupí zboží či služeb nevznikají objednateli žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, log společnosti či patentů dodavatele nebo dalších subdodavatelů, není-li v konkrétním případě upraveno smlouvou odlišně.
 2. Autorská práva k firemním značkám, logům apod., jež jsou vytvářeny dodavatelem pro objednatele na základě smlouvy, přechází z dodavatele na objednatele po úplném zaplacení ceny zboží/služeb a jejich převzetí, podle toho co nastane později.
 3. Objednatel tímto uděluje dodavateli souhlas s tím, že dodavatel je oprávněn pořídit fotodokumentaci, videozáznam, či vzorek zboží, či služby a toto použít pro své propagační a referenční účely. Je-li to s ohledem na způsob využití vhodné, připojí dodavatel k takto využitým materiálům i obchodní jméno objednatele, případně období realizace a popis objednávky.
 4. Dodavatel si vyhrazuje právo použít svoje logo na všem zboží, popř. při poskytování služeb, kde jej lze použít bez toho, aby toto užití bylo na újmu použitelnosti zboží/služby objednatelem.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Je-li smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (přes internet), může od smlouvy spotřebitel (nikoli podnikatel) odstoupit bez udání důvodu a bez jakékoli sankce do 14ti dnů od převzetí plnění. Toto právo je ze zákona vyloučeno v následujících případech:

 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 4. Pokud se rozhodnete, jako spotřebitel, pro odstoupení od smlouvy a využít tak svého práva, musíte odstoupení od smlouvy prokazatelně doručit nejpozději do 14ti dnů naší společnosti. Předpokladem je samozřejmě souběžné či bezodkladné dodání prodané věci. Finanční prostředky jsou pak vráceny nejpozději do 30 kalendářních dnů.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od data jejich vyhlášení a plně nahrazují předchozí znění.
 2. Jestliže se jedna nebo více částí těchto podmínek stane z jakýchkoliv důvodů neplatnou, netýká se to částí zbývajících.
 3. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny těchto podmínek.
 4. Dodavatel si vyhrazuje v jednotlivých případech právo na individuální úpravu těchto obchodních podmínek, vždy však po předchozí dohodě s objednatelem.